ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับบุคคลทั่วไป
สำนวนไทยุ บทเรียนเรื่อง ร่างกายของเรา ชั้น ป.6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 แบบทดสอบการอ่าน ชั้น ป.5
จำนวนนับ1-10 ระบุเลขไทย,อาราบิก,ตัวหนังสือ App Android จำนวนนับ1-10 ระบุเลขไทย,อาราบิก,ตัวหนังสือ บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 แบบทดสอบการอ่าน ชั้น ป.3
รวมบทอาขยานช่วงชั้นที่ 1- 4 บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.1 แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.2 แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.3 แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.4
แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.5 แบบทดสอบคัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.6 พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี